home

gebouw

gemeente

organisaties

Privacybeleid

Menu
ANBI Gemeente
ANBI Diaconie
Privacybeleid
Beleidsplan (PDF)

Op deze pagina vindt u ons privacybeleid.
In het kleine menuutje links vindt u de ANBI-informatie van de gemeente, ANBI-informatie van de diaconie en ons beleidsplan.

Privacybeleid Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen

Beveiliging

De kerkenraad van Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen (hierna: ELGG) neemt de bescherming van privacy zeer serieus en behandelt gegevens uiterst zorgvuldig en handelt daarbij in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving.

Binnen de kerk is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt tot geheimhouding verplicht.

Met welk doel verwerkt de ELGG uw persoonsgegeven

 1. Algemene organisatie.
  Verwerking vanwege de algemene organisatie van de Protestantse Kerk Nederland die direct verband houden met de kerkorde (bijvoorbeeld verkiezing van ambtsdragers).
 2. Ledenadministratie.
  In dit kader worden burgerlijke en kerkelijke gegevens geregistreerd. Denk daarbij aan NAW-gegevens, burgerlijke staat, doop, belijdenis, datum overkomst uit of vertrek naar een andere kerkgemeenschap etc.
 3. Verwerkingen vanwege het plaatselijk leven en werken van de kerk. Voorbeelden zijn:
  • Opbouw
  • Informatie over activiteiten in de gemeente via een nieuwsbrief/mail
  • Wie-is-wie-boekje
  • Website
  • Facebook
  • Het noemen van namen van leden in een gebed of anderszins tijdens een kerkdienst
  • Hulpvragen bij de diaconie of pastorale verzoeken
  De ELGG verzamelt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en haar gerechtvaardigd belang om een gemeenschap te kunnen zijn waarin leden naar elkaar omzien en hen op te dragen aan God.
  De ELGG plaatst alleen met toestemming van betrokkenen duidelijk herkenbare foto’s in Opbouw en op andere media.
  In de Opbouw die naar niet-leden wordt verstuurd en op de website wordt geplaatst, worden geen privé-gegevens (zoals geboortedatum en adres) van leden vermeld.
 4. Bewaartermijn gegevens
  De ELGG bewaart persoonsgegevens gegevens niet langer dan noodzakelijk. Gegevens van leden bewaren wij in ieder geval zolang zij lid zijn. Bij uitschrijving bewaren wij de gegevens nog twee jaar voordat ze naar een historisch archief gaan. Soms gelden er wettelijk langere bewaartermijnen.
 5. Verstrekking aan derden
  De ELGG geeft alleen gegevens van haar leden door aan anderen of derden als dat nodig is voor de uitoefening van haar taken. Wij geven geen gegevens door aan landen buiten de EU of bedrijven die niet vallen onder een land met een adequaat beschermingsniveau.
 6. Recht op inzage en vragen
  Leden hebben recht op inzage, rectificatie en aanvulling van hun persoonsgegevens die bij ons bekend zijn. Zij kunnen daartoe een mondeling of schriftelijk verzoek doen aan de kerkenraad.
  Voor uitschrijving als lid vereist de kerkorde een uitdrukkelijk (schriftelijk) verzoek aan de kerkenraad van de ELGG.
  Ook voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens kan men contact opnemen met de kerkenraad.
  De ELGG zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, reageren op een verzoek of vragen.